Ekologie

 • komplexní služby v oblasti ekologie
 • ekologické dozory na stavbách
 • činnost soudního znalce
 • posuzování vlivů staveb(EIA)
 • průzkum a vyhodnocení znečištění
 • ekologický audit převáděného majetku
 • analýza rizika
 • projekční činnost
 • sanace ekologických zátěží
 • monitoring
 • školení
 • dokumentace NCHLP
 • biologické hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
 • provádění posouzení podle § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
 •  činnosti, změny využití území na krajinný ráz – § 12 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
 • osvědčení o odborné způsobilosti k řízení, provádění a kontrole pokusů na zvířatech dle §17 odst. 1 zák. č. 246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů


V rámci uvedených autorizací a osvědčení provádíme hodnocení plánovaných záměrů a koncepcí ovlivňujících přírodní prostředí a zákonem chráněné zájmy ochrany přírody. Rozsáhlé zkušenosti máme se záměry v oblasti těžby surovin, vodního hospodářství a protipovodňové ochrany, dopravy, energetiky, revitalizací a rekultivací. Provádíme posouzení koncepcí od územních plánů po regionální a celostátní koncepce a politiky. Vyhodnocujeme možná rizika v rámci před investičních průzkumů.
V rámci realizace záměrů poskytujeme biologické dozory a včetně monitoringů po dokončení záměrů. Zajišťujeme dendrologické průzkumy a povolení kácení, ale i provádění výsadeb dřevin a následnou péči. Biologické průzkumy zajišťujeme u všech skupin rostlin (vyšší rostliny, mechy, fytoplankton) a živočichů (ornitologie, ichtyologie, batrachologie, entomologie, bentos, zooplankton a další skupiny a obory) dle vašich potřeb a potřeb orgánů ochrany přírody.

Aktuality
Kontakt

SAFETY PRO s.r.o.

Přerovská 434/60, Holice

779 00 Olomouc

IČ: 28571690

DIČ: CZ28571690
+420 583 034 022
safetypro@prosafety.cz

Weblogo


SAFETY PRO s.r.o. - Olomouc - ekatalog.czBezpečnost práce, BOZP - ekatalog.cz